Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Az osztály vezetője: Papp László

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 1.
E-mail: papp.laszlo@siofok.hu

Az osztály ügyfélfogadási rendje:

hétfő, szerda 800-1200 és 1300-1600

pénteken 800-1200 között

Ügyfélszolgálat telefonszáma : +84 504 251

e-mail: varosuzem@siofok.hu

             beruhazas@siofok.hu


Városfejlesztési és Beruházási csoport 

Vezetője: Reichardt Edina

Telefon : +36 84 504 262

Városfejlesztési és Beruházási csoport által ellátott feladatok:

 • összeállítja és egyezteti az éves fejlesztési tervjavaslatot és költségvetési javaslatot
 • műszakilag előkészíti a megvalósuló beruházásokat és fejlesztéseket, elkészíti a kapcsolódó testületi előterjesztéseket, a megvalósítással kapcsolatos ajánlattételi eljárásokat lefolytatja mind a tervezés, mind a kivitelezés tekintetében
 • lebonyolítja és irányítja a beruházások folyamatát
 • a beruházásokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási pályázatokat előkészíti, a pályázatok megvalósulásában közreműködik, teljesíti a folyamatos beszámolási, jelentéstételi feladatokat
 • a beszerzésekben való közreműködéssel segíti a Városüzemeltetési csoport munkáját
 • együttműködik a Főépítészi Irodával, részt vesz a szerkezeti és szabályozási tervegyeztetéseken, közreműködik a területfejlesztési feladatokban
 • szervezi és előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, gondoskodik a részletes műszaki dokumentáció összeállításáról, a döntés előkészítésben részt vesz, gondoskodik a közbeszerzési eljárásban induló beruházások és fejlesztések szabályos lefolytatásáról a szerződés megkötésétől a munkaterület átadáson át a műszaki átadásig és aktiválásig.
 • az önkormányzati tulajdonú intézmények által benyújtott fejlesztési igényeket, javaslatokat összegyűjti, az éves költségvetési javaslatot összeállítja, előkészíti a fejlesztéseket, elkészítteti a szükséges terveket, lefolytatja a kivitelezéssel kapcsolatos beszerzési eljárásokat és az intézményvezetőkkel való folyamatos koordináció mellett megvalósíttatja a fejlesztéseket.
 • a megvalósult beruházások, fejlesztések műszaki átadásán, üzembe helyezési és forgalomba helyezési eljárásokon, garanciális bejárásokon képviseli az építtetőt
 • elvégzi az előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat (szerződések nyilvántartása, beruházásokról, épülő utakról, kerékpárutakról szóló nyilvántartások és adatszolgáltatások, pályázatokhoz és támogatott beruházásokhoz tartozó kötelező adatszolgáltatások és nyilvántartások, aktiválásokhoz szükséges adatszolgáltatás)
 • elkészíti a tevékenységéről szóló beszámolókat
 • a tevékenységi köréhez kapcsolódó lakossági bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat kivizsgálja, részt vesz a civil kezdeményezésű fejlesztések koordinálásában
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik a Hivatal más osztályaival

Városüzemeltetési csoport 

Vezetője: Szira István

Telefon : +36 84 504 191

Városüzemeltetési csoport által ellátott feladatok:

 • Földművelésügyi ágazatot érintő feladatok közül a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
 • Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása (veszélyes állattartás engedélyezése, kóbor állat tulajdonjogának átruházása, elkobzása, elhelyezése, állatvédelmi bírság kiszabása, állat kedvtelésből való tartásától eltiltás, állat tartásának korlátozása, vagy megtiltása, méhészeti tevékenységek bejelentése).
 • Gyepmesterrel való kapcsolattartás, eboltás, szúnyoggyérítés.
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása (terület védetté nyilvánítása, védett területen fakitermelés engedélyezése, védett területen való tevékenység engedélyezése, megtiltása, természetvédelmi bírság kiszabása, környezethasználati engedély kiadása, védett fák, cserjék kivágásának engedélyezése,) kivétel ahol a zaj és rezgésvédelmi ügyekben elsőfokú hatóságként jár el.
 • Illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés, elhanyagolt, szemetes ingatlanok, parlagfűvel fertőzött belterületi magán ingatlanok.
 • A jogerős, végrehajtható bírságokról adatot szolgáltat a Közgazdasági Osztálynak.
 • Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásának ellenőrzése, környezetkárosító tevékenység megtiltása, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása).
 • Behajtási és útvonal engedélyek kiadása
 • Útkezelői nyilatkozatok kiadása, útkezelői feladatok ellátása. (burkolatok fenntartása, kátyúzás, burkolati jelek, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító berendezések működtetése).
 • Hó és síkosságmentesítési feladatok ellátása.
 • Köztisztasági feladatok ellátása, közterületi hulladékszállítással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Parkfenntartási feladatok ellátása, utcabútorok, játszóterek fenntartása.
 • Erdészeti igazgatási feladatok ellátása (erdő művelési ág közérdekből történő megváltoztatásának kezdeményezése).
 • Növényvédelmi igazgatási feladatok ellátása (fás szárú növények kapcsán a föld használójának fenntartási és kezelési feladatokra való felhívása, fás szárú növények kivágásának engedélyezése, előírt pótlás esetén a megtörténtének ellenőrzése, parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése).
 • Közlekedési igazgatási feladatok ellátása (közút lezárása, forgalom korlátozása, közút adatainak nyilvántartása, megrongálódott közút kijavítása, közút tisztántartása, útcsatlakozás létesítésének engedélyezése, közút felbontásának, nem közlekedési célú elfoglalásának engedélyezése).
 • Füstköd-riadó terv kidolgozása.
 • Vízügyi igazgatási feladatok közül a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása (árvíz, belvízvédekezés, helyi vízkár-elhárítási feladatok ellátása, szükség esetben vízfogyasztás korlátozása, szennyvíz előzetes tisztításához szükséges berendezés elrendelése, vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági hatáskör és jogkör gyakorlása, kút létesítésének engedélyezése).
 • Csapadékcsatorna hálózat kezelői feladatok ellátása, csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemeltetése, belvízvédekezés, partvédőművek üzemeltetése.
 • Közműnyilvántartás.
 • Közfoglalkoztatás szervezése.
 • Egyéb városi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés (zászlózás, szökőkutak, ivókutak fenntartása, városi locsolóvíz-hálózat üzemeltetése, utcanévtáblázás, városi információs táblák kezelése, közterületi berendezések víz és áramszámláinak kezelése, buszvárók karbantartása, városi kisjavítások, karácsonyi díszvilágítás).
 • Tulajdonosi hozzájárulások elkészítése- közterületeket érintően
 • Áram- és gázbekötések engedélyeztetése.
 • Városi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos ügyek.
 • Közérdekű munka.
 • Közműszolgáltatokkal történő kapcsolattartás.
 • A közterület-használattal kapcsolatos hatáskörök.
 • A közvilágítási feladatok ellátása.