Gyakran ismételt kérdések

A garzonlakásra vonatkozó bérleti szerződések 5 év határozott időtartamra jönnek létre, a pályázók kérelme nyilvántartásba kerül, és amikor megüresedik egy önkormányzati bérlőkijelölésű garzonlakás, Siófok Város Önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága jelöli ki a bérlőt a kérelem benyújtásának időpontja alapján. Az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők előnyben részesülnek a más kérelmezővel azonos évben benyújtott kérelmek közül.

Nem, a garzonlakás bérbeadásának feltételét Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete 11/A. §-a határozza meg: a jogosultság feltétele a siófoki lakóhely (korábbi elnevezéssel állandó lakóhely) és a ténylegesen siófoki lakás.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a kötelező beiratkozás évében, április 20. napjáig, nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1), (2a) bekezdései)

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem ide kattintva kérhető.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete szabályozása szerint, amennyiben megürül egy bérlakás, a képviselő-testület előbb meghatározza, hogy a megüresedő lakások közül milyen arányban, illetve sorrendben használhatók fel a lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásra, munkaerőpiac támogatása céljából, közérdekű célok megvalósítása céljából, valamint lakásgazdálkodási feladatokra. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a bérlőt a Nemzeti Erőforrás Bizottság jelöli ki, a többi bérbeadási cím esetén a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt a bérlő személyéről.

Az önkormányzati bérlakás igénylése nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

https://archiv.siofok.hu/hu/jogi-es-szervezesi-ugy/on...

Igen, mert a garzonlakás (fecskelakás) bérbevételének feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen lakáscélú előtakarékossági szerződéssel, melyet kérelméhez csatol (Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete 11/A. § (1) bekezdés c) pontja).

Nem élveznek előnyt, Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete egyetlen esetben, a 11/A. § (3) bekezdésében határoz meg előnyt, az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők számára.

A kötelező felvételt biztosító óvoda intézményvezetője a tanköteles gyermekek nyilvántartása alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem az óvoda felvételi körzetében van.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A szülő abban az évben, amely év augusztus 31. napjáig a gyermeke a harmadik életévét betölti, az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben (Siófok város honlapján www.siofok.hu, az egyes óvodai intézményegységek hirdetőtábláin, Siófokon megjelenő hirdető újságban, Siófoki Hírekben) meghatározott időpontokban köteles beíratni az óvodába az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján köteles gyermekét.

A legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával már jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Garzonlakás (fecskelakás) bérbevételére jogosult az a magánszemély, aki

-35 év alatti,

-siófoki lakóhellyel rendelkezik,

-vállalja minimum 40.000.-Ft összegű lakáselőtakarékosság rendszeres fizetését,

-rendelkezik 40.000.-Ft összegű lakáscélú előtakarékossági szerződéssel,

-lakáscélú ingatlannal nem rendelkezik,

-állandó jellegű kereső tevékenységet folytat.

A garzonlakások (fecskelakások) bérbevételének részletes szabályait, feltételeit Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelete 11/A. §, 12. § (3) bekezdése és 16. § (4) bekezdése határozza meg. A rendelet teljes szövegének elérhetősége: http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed9dr0eo9dt4ee3em2cj1by2by3ce4cb7bx8bx7p.

A garzonlakás bérbevételéről szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://archiv.siofok.hu/hu/jogi-es-szervezesi-ugy/ga...

A garzonlakás (fecskelakás) igénylése során nyomtatvány nem áll rendelkezésre, a kérelmezőnek egyedi kérelemben kell megfogalmaznia, miért kér elhelyezést garzonlakásban. A garzonlakás feltételeit és a benyújtandó iratokat, nyilatkozatokat tartalmazó tájékoztató a következő:

Az önkormányzati bérlakás igénylése (pl. szociális helyzet alapján, közérdekű célok megvalósítása érdekében, munkaerőpiac támogatása céljából, stb.) a „Bejelentés önkormányzati tulajdonú lakás bérletére irányuló szándékról” elnevezésű nyomtatványon történik. Bővebb információ a Jogi és Szervezési Osztály- Intézhető ügyek menüpont alatt található.

Az önkormányzati bérlakás igénylése nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

https://archiv.siofok.hu/hu/jogi-es-szervezesi-ugy/on...

Amennyiben bármelyik garzonházban egy önkormányzati bérlőkijelölésű lakás megürül, a soron következő ülésen Siófok Város Önkormányzat Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága kijelöli a bérlőt. Mindkét ingatlanban rendelkezik azonban a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (a Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110. szám alatti ingatlanban 5 lakás tekintetében, a Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti ingatlanban 26 garzonlakás tekintetében), illetve a Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110. szám alatti ingatlanban levő két lakás tekintetében a DRV ZRt. bérlőkijelölési joggal. Ezen garzonlakások megürülése esetén a bérlőkijelölési jog jogosultja jelölheti ki a bérlőt, nem az önkormányzat.