Főépítészi iroda

Főépítészi Iroda

A Főépítészi Iroda a főépítészi feladatkörében a főépítész és főépítészi referensek útján látja el feladatait.

A Főépítészi Iroda általános feladatai:

  • Településrendezési feladatok
  • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok
  • Helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
  • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), Településképi rendelet (TKR), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok
  • Szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára
  • hatósági bizonyítványt állít ki a 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 48. §  alapján

Intézhető ügytípusok:

  • településképi véleményezési eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően,
  • településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések, rendeltetésmódosítások és a rendeltetési egységek számának változása tekintetében,
  • településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció minden egyszerűsített bejelentés alapján végezhető építési tevékenység, valamint a településképi értelemben meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken végzett településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles, vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység

*FRISS*

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 2023. március 1-től hatályos rendelkezése szerint (mely beiktatva a 60/2023.(II.28.) Korm. rendelet 46. §-ával):

43. § „(2a) A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.”

Az e-mail útján tett beadvány – fentiek alapján – joghatás kiváltására nem alkalmas, ennek alapján eljárás hivatalunkban nem indul.


Tervtanács

Siófok Város Önkormányzata 2021. január 21. napon, megteremtette annak lehetőségét, hogy „Siófok Város Önkormányzatának Építészeti-műszaki Tervtanácsa” elnevezéssel tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) hozzon létre, a helyi épített környezet, illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének, magas színvonalának elősegítése érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre juttatása céljából.

A Tervtanács 2021. május 26. napon Ügyrendjének elfogadásával megalakult. E határnaptól a településképi vélemény megalapozásának a módja a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.30) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerint tervtanács közreműködésével történik.

A Tervtanács elé kerülő kérelmeket a főépítésszel – a Siófok Város Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről szóló 2/2021. (I. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint – szakmai konzultáció keretében előzetesen egyeztetni kell.

A Tervtanács üléseit általános esetben havonta egy alkalommal (minden hónap második szerdáján) tartja. Tervtanács elé benyújtandó kérelmet és valamennyi dokumentációt a tervtanácsi ülést megelőző legalább nyolc naptári nappal korábban, egy példányt papír alapon és elektronikus úton is megküldve köteles beadni a főépítész számára. Településképi véleményezési eljárás kezdeményezése ÉTDR-en csak a tervtanácsi szakmai vélemény megszerzését követően van mód.

Ügyrend

Tervtanácsi_adatlapÜgyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján:

kedd 800 – 1200 óra között 1300 – 1600 óra között

csütörtök 800 – 1200 óra között 1300 – 1600 óra között