Főoldal Önkormányzat Közérdekű adatok
Önkormányzat
Közérdekű adatok

 

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”.

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat
1.1        
Kapcsolat, szervezet, vezetők
- Elérhetőségi adatok
- a szervezeti struktúra
- a szerv vezetői.     
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
- A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
1.3 Gazdálkodó szervezetek
- A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek és azok adatai.
1.4 Közalapítványok
- A szerv által alapított közalapítványok, azok adatai 
1.5 Lapok
- A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok, azok adatai.
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
- A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, ügyfélfogadásának rendje.
1.7                  Költségvetési szervek
- A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye,  szerv vezetője, honlapjának elérhetősége


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

    Adat
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
-
Ügyféltájékoztató
- nyomtatványok
- ügyfélfogadás
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
- A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke.
2.5 Nyilvános kiadványok
- A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei,  témájának leírása,  hozzáférés módja és a  fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye.
2.6 Döntéshozatal, ülések
- A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám),  üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.
- A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,  eljárási szabályai.
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- A testületi szerv döntéseinek felsorolása a döntések elérhetőségének biztosításával.
- A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
- A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, az előterjesztések elérhetőségének biztosításával.
- Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok.
2.8 Pályázatok
- A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
2.9 Hirdetmények
- A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
2.10 Közérdekű adatok igénylése
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézéséről szóló szabályzat.
                 2.11        Közzétételi listák
- A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös/egyedi közzétételi lista.
2.12

 

Összevont jelentés az 1370/2007/EK rendelet 7. Cikk (1) bek. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez

2.13

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok 

2.14

Közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások

NAIH bejelentés elutasított kérelmekről

2.15 Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások leíró adatai
2.16 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat


 3. Gazdálkodási adatok

  Adat
3.1              A működés törvényessége, ellenőrzések
- A közfeladatot ellátó szervnél végzett alap- és egyéb tevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.
- A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.  
3.2

 Költségvetések, beszámolók
- A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  - évenkénti bontásban.
- A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolónként).
- A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói (beszámolónként).

Beszámoló

3.3

A foglalkoztatottak

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

- A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

3.4 Támogatások
- A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve,  célja,  összege,  megvalósítási helye.
3.5

Szerződések
- Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről.

3.6 Koncessziók
- A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
3.7 Egyéb kifizetések 2016. 4. negyedév
- A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettje
3.8 Európai Unió által támogatott fejlesztések
- Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések elérésének biztosításával.
3.9 Közbeszerzés
- Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről, azok elérésének biztosításával.

 

 4. Kereskedelmi tevékenység, működési engedély

Szállás engedélyek, kereskedelmi nyilvántartás, ipari tevékenységek nyilvántartása
 
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról vezetett nyilvántartás  
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről vezetett nyilvántartás  
Kereskedelmi hatósági éves ellenőrzési terv 2017

 

5. Egyedi közzétételi lista

 

Adatkezelési tájékoztató a gördeszkapálya használói részére

Adatkezelési tájékoztató fitnesspark használatáról

Adatkezelési tájékoztató kutyafuttató használatáról